دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : امیرحسین   جاوید

پست الکترونیکی : a.javid@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی محیط زیست

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (1388 تا 1396)
 • رئیس  بخش مهندسی اقیانوس و آلودگی دریا ، مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست وانرژی (1382 1392)
 • دبیر شورای برنامه ریزی پژوهشگاه بین المللی  علوم و فنون دریایی دلوار (1387 1395)
 • عضو شورای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات (1393 تا کنون)
 • رئیس شورای پژوهشی دانشکده علوم و فنون دریایی (1391 1396)
 • عضو کمیته تخصصی صنایع دریایی (1382 تا کنون)


عضویت در جوامع علمی

 • عضو انجمن علوم و فنون دریایی
 • عضو انجمن نفت ایران
 • عضو کمیتة ملی انرژی ، شورای جهانی انرژی
 • عضو انجمن مهندسی منابع آب
 • عضو انجمن متخصصین محیط زیست ایران
 • عضو انجمن ارزیابی محیط زیست


نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 23

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1374/09/14

امیرحسین جاوید

امیرحسین جاوید

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

^